KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 


Studia na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja (COWiK)  dają możliwość starania się o uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych nadawane na podstawie:

 •     ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 •     ustawy Prawo budowlane
 •     rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 •     ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa  prowadzi na kierunku Inżynieria Środowiska specjalności: 
 

Na studiach inżynierskich: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja

 

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do projektowania systemów i instalacji oraz kierowania ich wykonawstwem i eksploatacją. Wykształcenie i przygotowanie dotyczy w szczególności instalacji i systemów służących do kształtowania i ochrony mikroklimatu pomieszczeń oraz zaopatrzenia w ciepło i energię chłodniczą budynków mieszkalnych, biur oraz innych obiektów komunalnych. W zakresie specjalności mieści się problematyka ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów i pozyskiwania energii odnawialnej. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do podejmowania zadań w zakresie:

 •     źródeł i systemów zaopatrzenia w ciepło odbiorców komunalnych,
 •     systemów oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych, użyteczności publicznej i w obiektach służby zdrowia,
 •     chłodnictwa i źródeł chłodu dla systemów klimatyzacyjnych,
 •     instalacji oraz urządzeń zmniejszających emisję substancji szkodliwych do atmosfery i oczyszczających gazy odlotowe,
 •     pozyskiwania energii odnawialnej i wykorzystania energii z odpadów.

Absolwenci specjalności "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja " mogą znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, wykonawczych i konsultingowych. Mogą podejmować pracę w zakładach produkcyjnych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz w jednostkach administracji samorządowej (gminy) i państwowej, zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Mogą pracować w działach projektowych i eksploatacyjnych miejskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej.
 
Na studiach magisterskich:   Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
 
Absolwent specjalności COWiK po uzyskaniu tytułu mgr inż. przygotowany jest do kompleksowego rozwiązywania zadań projektowych, studialnych i badawczych służących kształtowaniu i ochronie mikroklimatu pomieszczeń, zaopatrzeniu budynków w ciepło i energię chłodniczą . Absolwenci kształceni w zakresie systemów klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji oraz pozostałego wyposażenia instalacyjnego budynków przygotowani są do:

 •     poszukiwania rozwiązań układów technologicznych efektywnych energetycznie oraz korzystnych dla środowiska,
 •     wykorzystywania energii odnawialnych i odpadowych w systemach zaopatrzenia w ciepło i chłód,
 •     spełniania wysokich standardów jakości w zakresie komfortu cieplnego, kształtowania i ochrony jakości powietrza oraz mikroklimatu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, komunalnych i halach przemysłowych,
 •     optymalizacji procesów i systemów w celu obniżenia energo- i materiałochłonności.

 

Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach, firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze instalacji cieplnych, ochrony powietrza oraz termicznej utylizacji odpadów. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej (gminy) i państwowej w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz w szkolnictwie średnim i wyższym.
 
 
 

Profil absolwenta
Przygotowujemy studentów do pracy w zakresie:

    ogrzewnictwa i ciepłownictwa,
    wentylacji i klimatyzacji,
   

 

Przydatne linki:
Koło naukowe - http://equilibrium.pk.edu.pl//

 

Wybór modułów

Podanie o zmianę modułu

 

 

Materiały dla kandydatów
 
Film promocyjny przygotowany przez studentów koła naukowego Equilibrium
Koło naukowe - http://equilibrium.pk.edu.pl//
https://www.facebook.com/pages/Equilibrium-SKN/374263235927272?fref=ts
 

 

 

Dla studentów i kandydatów

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

W okresie wakacyjnym konsultacje należy uzgadniać z pracownikami poprzez email.

Adresy email pracowników dostępne są na stronie uczelni.