KATEDRA OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

I CHŁODNICTWA(Ś-6) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

ZAPISY NA DYPLOMY STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Wybór promotorów prac dyplomowych dokonywany jest poprzez wypełnienie elektronicznego 

 druku wyboru promotora pracy dyplomowej

 

UWAGA: druk wyboru promotora przyjmuje zgłoszenia od 05 maja 2019 do 15 maja 2019.

Zgłoszenia wypełnione przed 05 maja 2019 nie będą zapisane w bazie i nie zostaną uwzględnionej przy przydzielaniu promotorów.

 

Promotorzy zostaną przydzieleni przez system z uwzględnieniem wyboru studenta, listy rankingowej wyników w nauce oraz ograniczeń wynikających z określonej przez kierownika katedry maksymalnej liczby prac dyplomowych które może poprowadzić wybrany promotor. Kolejność zapisów nie ma znaczenia. Wyniki wyboru promotorów zostaną przesłane mailem do studentów do 2 tygodni od zamknięcia zapisów.

Ostateczne określenie tematu pracy dyplomowej nastąpi w trakcie rozmowy studenta z wybranym promotorem.

 

Procedurę wyboru tematu kończy wypełnienie elektronicznego formularza deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej

 

Zmiana w temacie pracy dyplomowej

Zgodnie z Regulaminem antyplagiatowym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Rektora PK z dnia 7 maja 2018 r.) wszelkie późniejsze modyfikacje tematu pracy dyplomowej wymagają pisemnego oświadczenia studenta potwierdzonego przez promotora i podlegają zatwierdzeniu przez dziekana. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej  stanowi wzór nr 2 do niniejszego regulaminu.
 

REGULAMIN OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 

1. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego połączonego z obroną pracy jest możliwe po zaliczeniu ostatniego semestru studiów.
2. Obrony prac dyplomowych  zgodnie z regulaminem studiów odbywają się w terminie do 2 miesięcy (60 dni) od daty złożenia jej przez studenta, nie wliczając okresu wakacji (lipiec, sierpień).
3.  Student zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony (np. dla obrony w piątek jest to piątek poprzedniego tygodnia) zarejestrować się elektronicznie na wybrany termin obrony wypełniając formularz zgłoszenia na obronę pracy dyplomowej  i złożyć pracę w sekretariacie katedry Ś-6 Houston pokój numer 16. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Katedry może zezwolić na zarejestrowanie się w terminie późniejszym.

4. Przed zarejestrowaniem się na obronę w Instytucie zarejestrować pracę dyplomową w Dziekanacie Wydziału IŚ.
5. Rejestrując się na obronę należy złożyć w Sekretariacie Katedry Ś-6 pok. H16, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem obrony pracę dyplomową zarejestrowaną w Dziekanacie Wydziału IŚ wraz z załacznikami podanymi na stronie internetowej wydziału.
6. Na 4 dni przed planowaną obroną zostanie podana do wiadomości lista dopuszczonych do obrony i godzina obrony.
7. Studenci dopuszczeni do obrony są zobowiązani do przesłania prezentacji dyplomowej na adres: ok.prezentacje.dyplomy@pk.edu.pl najpóźniej do godziny 9.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień obrony (np. dla obrony w piątek jest to godz. 9.00 w czwartek, dla obrony w poniedziałek jest to godz. 9.00 w piątek). Prezentacje mają być wysyłane w formacie ppt lub pdf. Sekretarz obron przyjmuje przesłane prezentacje i instaluje je na komputerze w sali obron. Jako zabezpieczenie studenci są zobowiązani przynieść w dniu obrony prezentację na pamięci USB (PenDrive).
 
 

Dyplomy informacje

TERMIMY OBRON ROK AKADEMICKI 2018/2019

1. 04.07.2018 - ostatnia obrona przed letnimi wakacjami
2. 19 i 28.09.2018

3. 17.10.2018  
4. 14.11.2018  
5. 19.12.2018  
6. 16.01.2019  
7. 13, 14 i 15.02.2019 -  pierwszeństwo dyplomy inżynierskie
8. 06.03.2019  
9. 10.04.2019  
10. 15.05.2019  
11. 12.06.2019  
12. 03.07.2019  ostatnia obrona przed letnimi wakacjami

13. 21 i 25.09.2019

 
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu obron do 7 dni.

Student zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony (np. dla obrony w piątek jest to piątek poprzedniego tygodnia) zarejestrować się elektronicznie na wybrany termin obrony wypełniając formularz zapisu  na obronę pracy dyplomowej i złożyć pracę w sekretariacie katedry Ś-6 Houston pokój numer 16.

 

Do czterech dni przed obroną zostanie podana godzina obrony i program